Veelgestelde vragen

 

Moet ik mijn kind aanmelden?

Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de vrije inschrijvingsperiode vanaf 23 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-2025 in een Assese kleuter- of lagere school. Op dat moment zullen in de meerderheid van de scholen geen vrije plaatsen meer zijn.

 

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Alle Assese kleuter- en lagere scholen doen mee. U vindt het overzicht van alle scholen op deze website. Wij raden u aan uw kind aan te melden voor minimum 3 scholen. Door meer dan één school op te geven vergroot u de kans dat uw kind een plaats heeft.

 

Kan ik mijn kind voor verschillende scholen aanmelden?

Jazeker, we raden u zelfs aan om minstens 3 scholen van voorkeur op te geven! Als u maar één school opgeeft (of twee), en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode om te gaan inschrijven. Op dat moment is de kans zeer klein dat er nog een vrije plaats is in één van de Assese scholen.

 

Geef ik een rangorde aan de scholen die ik verkies?

Zet de scholen in volgorde van uw voorkeur. Het systeem tracht u een plaats toe te kennen in de school met uw grootste voorkeur. Wanneer u een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat u geen recht meer heeft op een plaats in een school die lager gerangschikt staat. Wanneer u een bericht van niet-gunstige rangschikking hebt ontvangen voor een hoger geplaatste school, blijft uw kind op de wachtlijst staan van deze school tot en met 30 juni 2025. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind toch nog in die school kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

 

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang om de rangschikking te bepalen. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden.

 

Welke gegevens heb ik nodig om mijn kind aan te melden?

U heeft het rijksregister van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. Soms wordt dit nummer ook vermeld in het boekje van Kind en Gezin waarmee u naar het consultatiebureau gaat. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling en vraag of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden. 

 

Kan mijn kind toegewezen worden aan een school die ik niet heb gekozen?

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

 

Hoeveel vrije plaatsen zijn er?

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op de webpagina aanmelden.asse.be

 

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Kinderen van eenzelfde leefeenheid (broers/zussen) en kinderen van personeel van de school hebben absolute voorrang voor inschrijven wanneer er voldoende plaatsen zijn in de school. Broers/zussen hebben voorrang op kinderen personeel. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn, worden de leerlingen geordend op basis van afstand (tussen het domicilieadres van het kind en de school). Bij onvoldoende plaatsen voor kinderen van eenzelfde leefeenheid, worden deze eerst nog geordend naar broers/zussen die ook kind zijn van personeel.

Na de broers, zussen en kinderen van personeel worden alle andere kinderen geordend. Dit eerst op schoolkeuze of –voorkeur. Daarna worden de aangemelde kinderen geordend op afstand tussen het domicilieadres en de school. Binnen dit afstandscriterium krijgen de kinderen die in Asse wonen voorrang. Dat betekent dat eerst de kinderen die in Asse gedomicilieerd zijn, geordend worden op de afstand tussen de school en thuis. Pas daarna worden de kinderen die niet in Asse wonen ook geordend op de afstand tussen de school en thuis.

Zo kan het dus gebeuren dat iemand die in Asse woont, maar verder van de school woont dan iemand die niet in Asse woont, toch een plaats toegewezen krijgt.

 

De software wijst plaatsen toe op basis van voorkeur en afstand domicilie van het kind tot de school. Hoe gaat dit precies in zijn werk?

 • Eerst worden de voorrangsgroepen (broers/zussen en kinderen van personeel ) toegewezen aan de verschillende scholen. Wanneer er onvoldoende plaatsen zijn om deze kinderen een plaats toe te wijzen in een bepaalde school, zal het afstandscriterium in rekening worden gebracht.

 • Vervolgens wordt per school een lijst opgesteld van alle kinderen die deze school als 1ste keuze opgaven. Deze lijsten worden gerangschikt op basis van afstand.

 • Als het systeem uw kind een plaats kan toekennen in een bepaalde school, dan verwijdert het de naam van uw kind uit alle lijsten van scholen met een lagere voorkeur. Voor de school waarvoor u een plaats kan worden toegewezen, ontvangt u een ‘ticket voor inschrijving in de school”.

 • Het systeem bewaart de naam van uw kind in de lijsten van scholen met een hogere voorkeur. Voor deze scholen zal u een bericht van niet gunstige rangschikking ontvangen, maar u blijft tot 30 juni 2024 op de wachtlijst van deze school staan.

 

Hoe wordt de afstand berekend?

De afstand wordt berekend via Google Maps en bij ex-aequo verfijnd met behulp van GIS-coördinaten. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ binnen Google Maps om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting kan u klacht indienen bij de ODI.

 

Welk adres geef ik op?

Het domicilie-adres van het kind.


Op het ogenblik van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal controle uitgevoerd worden.


Wanneer men met een officieel document kan aantonen dat men ten laatste tegen 30 juni 2025 op een ander adres zal wonen, kan de ODI de toelating geven om dit andere adres als referentieadres te gebruiken. Dit officieel bewijsdocument moet ingediend worden bij de dienst onderwijs (onderwijs@asse.be) voor het einde van de aanmeldingsperiode. Een officieel document is bv. een huurcontract of bouwvergunning. De aankoop van een bouwgrond in de buurt van een school geldt niet als toekomstig adres als daar geen concrete bouwbedrijvigheid aan gekoppeld wordt. Het begin van de bouwbedrijvigheid dient u te bewijzen door een kopie voor te leggen van het document “melding van aanvang van de werken”, afgeleverd door de dienst ruimtelijke ordening en door u ondertekend.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Neem contact op met de beheerder van het aanmeldingssysteem via onderwijs@asse.be.

 

Wat is een ticket voor inschrijving?

Op uw “ticket voor inschrijving” staat vermeld in welke school u zal kunnen inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode. Met het ticket bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. Indien u uw kind echter niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, vervalt uw ticket of reservatie voor de school. Het is dus zeker aan te raden tijdig contact op te nemen met de school (telefonisch of via mail) om te bekijken hoe de inschrijving in zijn werk gaat.

 

Wat is een bericht van niet-gunstige rangschikking?

Dit betekent dat er voor uw kind voor die school op dat ogenblik geen plaats is. U staat wel op de wachtlijst van die school.

 

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De plaats is geldig tot 30 juni 2025.

 

Wat is de Ombudsdienst Inschrijvingen?

De ODI bestaat uit

 • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging,
 • een vertegenwoordiger van elk schoolbestuur die de aanmeldingsprocedure mee organiseert,
 • een vertegenwoordiger van het lokaal bestuur en
 • een niet-stemgerechtigd voorzitter.

De ODI is verantwoordelijk voor

 • de eerstelijnsbehandeling van klachten/vaststellingen van zuiver materiële fouten of vergissingen,
 • vragen omtrent de erkenning van uitzonderlijke situaties en
 • de evaluatie/behandeling van deze klachten en vragen met het oog op het eventueel bijsturen van de aanmeldingsprocedure.

 

Wat als ik vind dat mijn weigering onterecht was?

Je kan contact opnemen met de ODI, en dus een klacht of vraag indienen, door een mail te sturen naar aanmelden@asse.be of een aangetekend schrijven te bezorgen aan de Dienst Onderwijs (Asphaltcosite 20, 1730 Asse). Hierin staat duidelijk beschreven over welke situatie het gaat. Deze wordt vervolgens voorgelegd aan de leden van de ODI en het schoolbestuur in kwestie. Klachten, vragen en vaststellingen die na 15 kalenderdagen na de betwiste feiten worden ingediend, zijn onontvankelijk.

Binnen de 15 kalenderdagen na de samenkomst van de ODI wordt er een advies geformuleerd. Indien men niet akkoord gaat met dit advies kan men zich tot de proceduremogelijkheden van de Commissie LeerlingenRechten wenden (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/commissie-inzake-leerlingenrechten).  

 

Wat als ik geen computer of internet heb?

Neem dan contact op met een school of één van de onderstaande organisaties. Zij zullen u zeker verder helpen.

 • Dienst Integratie - Gasthuisstraat 2 - 1730 Asse E integratie@asse.be -  T 02 454 19 96

 • Huis van het Kind - Gasthuisstraat 2 - 1730 Asse E huisvanhetkind@asse.be - T 02 452 80 67

 • Bibliotheek Asse - Huinegem 2 - 1730 Asse E bibliotheek@asse.be - T 02 452 56 34

 • Bibliotheek Zellik - Brusselsesteenweg 543 - 1731 Zellik E bibliotheek@asse.be T 02 466 04 34

 

Wat heb ik nodig om mijn kind in te schrijven in de school ?

Gelieve volgende documenten mee te nemen bij de inschrijving:

 • Uw ticket voor inschrijving in de school

 • Indien u dit hebt ook de kids-ID

 • Uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

 • Indien van toepassing: een bewijs van het nieuwe domicilie-adres waarmee u aangemeld heeft, indien dit verschillend is van het huidige domicilie-adres

 

Kleuters worden ingeschreven per geboortejaar (in tegenstelling tot het lager onderwijs: hier wordt ingeschreven per leerjaar). Wat moet ik doen in het geval mijn kleuter een jaar blijft zitten/een jaar overslaat?

Neem contact op met de beheerder via onderwijs@asse.be.

 

Privacyverklaring

De gegevens van uw kind zullen uitsluitend gebuikt worden in het kader van deze aanmeldingsprocedure. Ze zullen enkel ter beschikking zijn voor de school waar uw kind een plaats heeft.

Geen inhoud